ویژه‌نامه ژانر تاریخی حرفه: هنرمند شماره 65 / پاییز 1396

ویژه‌نامه ژانر تاریخی/ ۶۵

حرفه: عکاس

ژانر تاریخی

حرفه: نقاش

ژانر تاریخی/ ایران

 حرفه: هنرمند

 «نقاشی تاریخی» یا تصویر و تاریخ (2)

 نقد فصل

 طبقه‌ی متوسط، اشیا و چرخه‌ی زندگی روزانه

 شهر

حرفه: عکاس

حرفه: نقاش

حرفه: هنرمند

نقد فصل

شهر