33

شرق‌شناسی و پس از آن / ایجاز احمد / محمدرضا یگانه‌دوست

شرق‌شناسی در 1978 در بُرهه بسیار حساسی از تاریخ، در تاریخ ترکیب جمعیتی و سازمان دهی مجدد اتحاد سیاسی در ایالات متحده و در تاریخ تولیدات روشنفکری در کلان شهرها منتشر شد. هر یک از این وجوه در خور تشریح است زیرا همه آنها بر اینکه کتاب ها به، طورعام، در آن زمان چگونه خوانده می‌شدند و به طور خاص بر جایگاه خود این کتاب در تاریخ روشنفکری، تاثیر داشته‌اند...