>> شماره 58

شرقِِ گوته / پارسا توکلی

این مقاله می‌کوشد با طرح مفهوم شرق نزد گوته توضیح دهد شرقی که او در دیوانِ غربی‌ـ ‌شرقی از آن صحبت می‌کند جغرافیای خاصّی را دربرمی‌گیرد که بر خلاف نظر برخی محققین روح و عاملِ وحدت‌بخشِ آن اندیشه‌ی ایرانی است.