>> شماره 58

شرحی از هنر آلمان بین سال‌های 1919 تا 1945 (به همراه سالشمار)

فرد آلمانی كه با خودش ناسازگار است، شكاف‌های ژرفی در ذهن خویش دارد، و همین‌طور در اراده‌اش، و در نتیجه ناتوان از عمل است، و قدرت هدایت زندگی‌اش را از دست می‌دهد. او در آسمان‌ها رؤیای عدالت می‌بیند، و تكیه‌گاهش را بر روی زمین از دست می‌دهد.... به این ترتیب، در نهایت تنها مسیری كه در برابر آلمانی‌ها گشوده باقی ماند راه درون بود.

آدولف هیتلر

دوره‌ی پانزده‌ساله‌ی جمهوری وایمار، نخستین حكومت دموكراتیك در كشور آلمان، و دوره‌ی آشوب‌ها، تضادهای قطبی، خلاقیت فرهنگی و فكری، و نابسامانی اقتصادی و سیاسی است.‌ در وایمار، نماد سنت فرهنگی آلمان، از همان 1930 وزیر فرهنگی ناسیونال‌ـ‌ سوسیالیست بر سر كار بود؛ و در مونیخ، یكی از مشتری‌های ثابت كافه‌هایی كه توماس مان در آنها رفت و آمد می‌كرد هیتلر بود.

جدای از دوازده سال بعدی حاكمیت ناسیونال‌ـ‌ سوسیالیست‌ها (نازی‌ها)، دوره‌ی جمهوری وایمار را به شكل تقریبی می‌توان به سه دوره تقسیم كرد. دوره‌ی نخست، سال‌های پرآشوب و ناآرامِ 1918 تا 1923 است، كه طی آن جمهوری نوپای وایمار به سختی خود را در برابر حملات سنگین از دو جبهه‌ی چپ و راست حفظ كرد. ...