70

شر، هیولاگونگی و امر والا/ ریچارد کرنی/ مهدی حبیب‌زاده

یکی از کهن‌ترین مسائل بغرنج پیش‌ِروی اندیشه‌ی انسان از این قرار است: شر از کجا می‌آید؟ سرچشمه‌های شر چیست؟ انسان، طبیعت یا ماورای‌طبیعت؟ این پرسش تلویحاً به این معناست که خصلت و محتوای شر چیست _گناه، رنج، فاجعه، مرگ؟ در این‌جا نخست خلاصه‌ای از تاریخ شر از اساطیر اولیه تا نظریه‌های مدرن لایب‌نیتس و کانت عرضه می‌کنم، سپس در بخش دوم به سراغ بحثی انتقادی درباره‌ی مفهوم پسامدرن امر والای هیولاگون خواهم رفت. کارم را با طرح برخی پاسخ‌های «اخلاقی» به معمای شر در قالب فهم روایی و کنش به پایان خواهم برد.