7

شخم / یوریک کریم‌مسیحی

وقتی در سال‌های ابتدایی مدرسه, معلم جغرافیایم گفت که: «زمین گرد نیست...» باورم نشد. گردی زمین یکی از مسلمات خدشه ناپذیر من و همسالانم بود. اما وقتی معلم نازنین در ادامه گفت: «... یه چیزیه مثل سرِ انسان!» دیگر علمی بودن این نظر در نگاهم رنگ باخت و از پنجره‌ی کلاس پرواز کردم به دنیای خیال و فانتزی...