>> شماره 63

شب عکس / غزاله هدایت

به عکس در شب که فکر می‌کنم نمی‌توانم به سراغ آن عکس آنری کارتیه برسون از دو زوج تنیده در میان پارچه‌های جوروواجور، در تاریک‌روشن، محو و کش‌آمده، در حال معاشقه، در مکزیک، نروم. از بیرون به این لحظه‌ی مدام که نگاه می‌کنم می‌بینم تا امروز این «آن» هشتادوسه سال و احتمالاً تا صدها سال دیگر جاری می‌شود. یا عکس جیمز ناکت‌وی را که می‌بینم با خودم می‌گویم این مجرمان احتمالی بالاخره آزاد شدند یا نه. ...