>> شماره 41

شباهت روایت‌ها و مغاک بینامتنیت / علیرضا میرزایی

درآمد

ردیابی رگه‌ها و مؤلفه‌های مشترک میان آثار متفاوت هنری نیازمند جستجویی زبان‌شناختی است و تأمل در این مورد بی‌شک پژوهشی بینامتنی به حساب می‌آید. در واقع، آنچه می‌تواند سوای تعلق خاطرهای مشترک، تأثیرپذیری‌ها و ادای دین به هنرمندان و آثار هنری محبوب، و در کل سوای نیت مؤلف، به جستجوگر یاری رساند اعتبار بخشیدن به مقوله بینامتنیت در حیطه پژوهش‌های زبان‌شناختی و پذیرش هرگونه اثر هنری به مثابه یک متن است.