54

“شارل‌” یا “‌حسین‌” زنده‌رودی؟ / منا زهتابچی

بيست و سه سال داشت و تازه هنرستان هنرهای زيبا را با رتبه اول به پايان رسانده بود كه در مصاحبه‌ای در مورد استادانش گفت: «...همه استادان ما بی لياقت هستند و من حاضرم با آنها مسابقه بگذارم.» خيلی زود هم توانست در مسابقه نوگرايی آن سال‌های هنر ايران جزو نام‌‌آوران شود. مشخصاً دوست داشت آغازگر و شروع كننده يك جريان باشد تا ادامه دهنده. خود را يك هنرمند انقلابى مى‌دانست و سال‌ها بعد كه ديگر يك هنرمند شناخته شده بود در مصاحبه‌اى‌ گفت:«...به تعليم نقاشى اعتقادى ندارم، چون براى تبديل شدن به يك نقاش بزرگ، آموزش فنى لازم نيست با هر وسيله‌اى مى توان نقاشى كرد. به عقيده من در مدرسه‌‌هاى هنرهاى زيبا در سراسر دنيا را بايد بست...»