>> شماره 23

سینمای «خیال‌پرداز» ملیس و خاستگاه‌های کوبیسم / ناتاشا استالر / منصور براهیمی

در آستانه قرن حاضر، فرهنگ بصری پاریس درگیر بلوای تصاویری ضدناتورالیستی بود که می‌بایست بعدها پیکاسو و براک آن را به خدمت هنر عالی (High Art) در آوردند. شعبده‌بازان، به هنگام اجرای نمایش در تماشاخانه‌ها و بازارهای مکاره، اندامهای بدن انسان را جدا می‌کردند و به ترتیبی که برای علم پزشکی ناشناخته بود، از نو مرمت می‌کردند؛ عکاسان تردست، در مجلات علمی عامه‌پسند، با دو نیمرخ انسان کله‌های عجیب و غریب می‌ساختند، در فیلمهای اولیه، زنان ناپدید می‌شدند و بعد به هیئت مران ظاهر می‌گشتند؛ بر صحنه نمایش‌های وودویل (vaudeville) تصاویر نقاشی شده ناگهان جان می‌گرفتند و بعد بار دیگر به اثر هنری بدل می‌شدند. این مقاله استدلال خواهد کرد که نقاشان کوبیست از این شاهکارهای (tours de force) بصری، که آنها را به طور اخص در سینمای ژرژملیس و به طور عام در فرهنگ عامه‌پسند می‌یافتند، الهام می‌گرفتند.