2

سیندی شرمن / آرتور دانتو / فرشید آذرنگ

اگرچه آثار سیندی شرمن را در حوزه‌ی عکاسی دسته‌بندی می‌کنند و به خاطر حالت و جلوه‌شان نیز تا حدودی به عکس بودن خود متکی‌اند، اما عکاسی رسانه‌ی او نیست.به بیان دقیقتر عکاسی وسیله‌ای است برای غایت‌ها و اهداف هنرمندانه‌ی او ...