26

سیری اجمالی در تاریخ تبلیغات تجاری ایران از آغاز تا سال 1357 / محمدرضا فرزاد

آن چه در پی می‌آید نوشته‌ای ست نا تمام در روایت برخی از دوران سازترین بزنگاه‌های تاریخ پرفراز و نشیب تبلیغات تجاری ایران؛ از روزهای آغازین خود به سال 1229 خورشیدی تا انقلاب اسلامی 1357. بدیهی است که چنین حجم نحیفی مجال شایسته‌ای برای روایت آن تاریخ سترگ نیست و مولف امید آن دارد که از این رهگذر دست کم مخاطب را به گشت و گذاری مفرح اما تامل برانگیز برده باشد...