4

سکوت دیدن / ماینور وایت / سالومه منوچهری، فرشید آذرنگ

سکوت دیدنی که در این صفحات صورت‌بندی شده، مبنایی اندیشمندانه – تجربی دارد. حال اگر عکاسی ساکن، سکوت دیدن را نمایان کند، بنابر این به کمک جناسی که در ذهن داریم این سکوت می‌تواند در سینما، تلویزیون، عکاسی فیلم یا هر فرم هنری دیگری که به کمک نور تصاویر را بوجود می‌آورد، به کار آید. می‌توان سکوت دیدن را به کلیت عکاسی ربط داد: یعنی عکاسانش، کار دوربینش ، مخاطبانش و منتقدانش.