5

سوپر مدرنیته، سرمایه و نارسیوس /متیاس فرای / امید نیک‌فرجام

پیش‌نمایش جذابیت‌های آینده

فیداین. از راهرویی تاریک تصویری لرزان و دانه دانه دری باز به بیرون را نشان می‌دهد. یک خوک را از آغل بیرون می‌آورند و دوربین ویدیویی آن را دنبال می‌کند. به مردی پَن می‌شود که در آن نزدیکی ایستاده و سپس دوربین باز به خوک پن می‌کند. یک اسلحه‌ی سلاخی که با دو دست گرفته شده در قاب پیدا می‌شود و دست‌ها آن را به پیشانی خوک می‌فشارند. زوم به داخل. اسلحه شلیک می‌شود؛ خوک به زمین می‌افتد ...