29

سوسویی از امکان / ترجمه و تألیف: سارا زندوکیلی

با آنکه پل گراهام - هنرمند انگلیسی تبار- در حیطه‌ای از عکاسی فعالیت می‌کند که به طور سنتی مستند نگاری خوانده می‌شود، در حقیقت از ژانرهای کلاسیک عکاسی بهره می‌گیرد تا از طریق آمیختن آنها با روش‌ها و دیدگاه‌های بصری جدید در بازنمایی عکاسانه، یک مکان‌نگاری فرهنگی و اجتماعی ارائه دهد. مجموعه آثار او با بسطِ زبان بصریِ این عرصه از عکاسی و به زیر سؤال بردن تعاریف ما از آنچه که این نوع عکاسی باید بگوید و آن‌طور که باید باشد، نقشی محوری در تجدید نیرو و گسترش آن ایفا کرده است...