16

سوزان سونتاگ: “جدی باش، پرشور باش، بیدار باش” / ثمیلا امیرابراهیمی

نزدیک به دو سال پس از مرگ سوزان سانتاگ، کار و شخصیت او همچنان مورد توجه و بحث‌های مختلف است. سانتاگ نه تنها یک شخصیت به معنای واقعی معاصرو جهانی، بلکه از آن فراتر، یک "چدیده" بود. پدیده‌ای جذاب، پیچیده، احترام‌ برانگیز و در عین حال متناقض و آشفته‌کننده؛ که برای شکل گرفتنِ آن، عوامل متعددی باید در یک فرد جمع شود. او در طول زندگی هفتاد و یک سالۀ خود با خضور فعل و مداوم در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، هنری و اجتماعی، حساسیت‌های تازه‌ای در جامعۀ آمریکایی و اروپایی برانگیخت و به یکی از برجسته‌ترین بت‌های روشنفکران چهار دهۀ اخیر تبدیل شد.