>> شماره 24

سوررئالیسم / ژرژ باتای / مجید اخگر

آنها می‌گویند تنها آنچه را مرده باشد می‌توان فهمید.این امر حتی در مورد جنبش‌هایی مانند رنسانس، تفکر نو‌افلاطونی یا سمبولیسم نیز صادق است. ما تنها از آن‌رو با شور و شدت در مورد مسیحیت و بودیسم سخن می‌گوییم که آنها از «مزیت مرده بودن» برخوردارند. (البته به معنایی عکس آنچه نیچه در نظر داشت). البته مسیحیت و بودیسم هنوز زنده‌اند، اما به نحوی که به ما نشان می‌دهد آنها می‌توانستند [بدون هیچ‌گونه تغییری] تا ابد همان که هستند باشند. ...