>> شماره 24

سوررئالیسم چیست؟ / آندره برتون / سیاوش روشندل

رفقا: فعالیت رفقای سورئالیست ما در بلژیک در اتحاد نزدیکی به فعالیت‌های ما قرار دارد، و من خوشحالم که در این بعد از ظهر در کنار ایشان‌ام. ماگریت، مسن، نوژه، اسکوتونِر، سوری، از جمله کسانی هستند که اراده انقلابی‌شان _خارج از همه ملاحظات توافق یا عدم توافق آن‌ها، در نکات خاص، با ما_ برای ما در پاریس دلیل همیشگی برای این فکر بوده‌اند که پروژه سورئالیستی، ورای محدودیت زمان و مکان، می‌تواند در باز پیوستن همه افرادی شریک باشد که از تغییر دنیا ناامید نیستند، و نیز آنانی که آرزو دارند این تغییر تا حد ممکن رادیکال باشد. ...