مجید فتحی‌زاده / جمعیت / 1394
50,000 ریال – خرید

67

سودای جمعی / مریم ملاصادقی

تراژدی ‌کمدی در نقاشی‌های مجید فتحی‌زاده