58

سوارکار آبی و پیدایش «عصر بزرگ معنویت» / ویلاند اشمید / نسرین هاشمی

[...] هنرمندانی که «گروه سوارکار‌ آبی» را به وجود آوردند در مقایسه با جمع هنرمندانی که «گروه پل» را تشکیل دادند دارای پیشینه‌‌های بسیار مختلفی بودند. رابطه‌ی میان اعضای این گروه بسيار سست‌‌تر از روابط گروه پل بود و حدود دوسال‌ونیم بعد پراکنده شدند. هنرمندان سوار‌کار آبی به‌واسطه‌ي آرمان‌‌هایي مشترک با يكديگر در پيوند بودند. آنها یک سالنامه‌ی جمعی تحت عنوان سوار‌کار آبی تهیه کردند و گروه نام خود را از آن گرفت. نمایشگاه‌‌های مشترک ترتیب داده می‌شد که به سراسر آلمان می‌رفت. با این حال هنرمندان سوارکار آبی هرگز سبک مشخصی را به وجود نیاوردند و از این نظر نیز با هنرمندان گروه پل که دست‌کم در ابتدای کار سبک بسیار همسانی داشتند متفاوت بودند. ...