دیه‌گو ولاسکز پاپ مقدس دهم-۱۶۵۰ velazquez
50,000 ریال – خرید

31

سوء تفاهم / آریاسپ دادبه

فقدان مبانی نظری و توهم راه برون‌رفتی كه به دنبال تصلب سنت به ما القایش است موجب سوء تفاهمی در نقل و تطبیق مفاهیم در بنیادهای فكری حوزه‌های متفاوت فرهنگی گشته است. بصورتی كه فراز و نشیب‌های تاریخی، اوج و فرود فرهنگ‌ها و مفاصل بنیادین در ایجاد نظریه‌ها را در جایی توضیح می‌دهیم كه اصولا به جهت تفاوت‌های بنیادین در برخاستگاههای فرهنگی نمی‌تواند وجه تشابه و تقارن داشته باشد. و بی‌شك موجب سوءتفاهم در فهم نكاتی می‌شود كه از اساس بحث را در منطقه خلاء می‌برد و در نتیجه مباحثه‌ایی خواهد بود خالی از منطق.