31

سوء تفاهم / آریاسپ دادبه

آریاسپ دادبه می‌کوشد در این نوشتار با نظر بر زمینه‌های تاریخی پیدایش نقاشی جدید ایران، نشان دهد که نقاشان دوران جدید ایران هیچ‌گاه طبیعت را، همچون همتایان اروپایی خود، به مثابه مکاشفات روح انسان جدید و تقابل و تغییر اتفاقی که موجب پدیداری روح انسان جدید شده است، درک نکرده‌اند و اساساً نحوه‌ی پرداختن آن‌ها به طبیعت با سنت نقاشی اروپایی متفاوت بوده است. دادبه تلاش می‌کند ابعاد مختلف این تفاوت را با ارائه‌ی نمونه‌هایی از آثار متعلق به نمایندگان نقاشی جدید در ایران و اروپا توضیح دهد و آشکار کند.