1

سه نفر روی نیمکت / گفت‌وگوی جمعی مهران مهاجر، مسعود اسکندری و فرهاد فخریان

گفت‌وگوی جمعی مهران مهاجر، مسعود اسکندری و فرهاد فخریان