10

سنت، مدرنیته، حافظه‌ی تاریخی / آریاسپ دادبه

چند دهه‌ی اخیر درباره‌ی سنت و مدرنیته گفت‌وگوها و نوشته‌های بسیاری خوانده و شنیده‌ایم، مفهوم قریب به یقینی از این عنوان در حافظه‌ی تاریخی ما جا افتاده‌است، مفهوم مدرنیته برایمان آنقدر یقینی شده است که خود مدرنیته که حاصل تفکر یقینی فلسفه غرب است اینچنین نیست. گاهی این مفهوم چون یک پدیده‌ای که گویی هم قانون است و هم دادگاه و هم قاضی، عیار همه چیز ماست. ...