>> شماره 58

سقوط یونگر در ورطه‌ی کریستال / هلموت لتن / صالح نجفی

متن پیش‌رو بخشی از فصل چهارم كتاب رفتار سرد: فرهنگ فاصله‌مندی در جمهوری وایمار است كه كتاب مهمی در تحلیل بنیان‌های فرهنگی، عادت‌واره‌ها و تیپ‌های شخصیتی دوره‌ی میان دو جنگ جهانی در آلمان است ــ چیزی كه در هنر و ادبیاتِ جریان «عینیت نو» به طور كامل نمود پیدا می‌كند. از این قرار، تحلیل‌های كتاب بنیان نظری فوق‌العاده‌ای برای فهم صورت‌های فرهنگی این دوره‌ی زاینده در هنر و ادبیات آلمان ارائه می‌كند. كتاب البته زبان نسبتاً دشواری دارد و گاه به طور مستقیم به جریان‌ها و نمودهای هنری نمی‌پردازد. اما در نهایت خواننده‌ی باحوصله را با دركی عمیق‌تر به نقاشی‌ و به‌ویژه عكاسی جریان عینیت نو بازمی‌گرداند. متن حاضر به‌ویژه برای درك نگره‌ی عكاسان این دوران، مفهوم سنخ‌شناسی، و به طور مشخص كار آوگوست ساندر مفید است.