اثری از بکتاش سارنگ جوانبخت با عنوان حفره‌ی سیاه
50,000 ریال – خرید

50

سفرت به خیر، اما… / محمدمنصور هاشمی

ماندن یا رفتن؟ به معنایی این پرسشی است بسیار کهن، به قدمت مهاجرت‌ها و حمله‌ها و جنگ های انسان های ابتدایی، به قصد رسیدن به شرایط بهتر برای ادامه حیات در عرصه تنازع بقا. به معنایی دیگر اما این پرسشی است امروزی و برای ما سخت امروزی، آنقدر که گردانندگان نشریه‌ای هنری را به فکر طرح آن بیندازد. به معنایی حاکی از دو رویکرد و انتخاب قدیمی است که در سنت خودمان شاید نماد یکی را بتوان حافظ دانست و نماد دیگری را سعدی.