66

سرشت هنر انتزاعی (1937) / میر شاپیرو / فاطمه مولازاده

قبل از آنکه نقاشی انتزاعی پدید آید باور همگانی بر آن بود که ارزش تصویر تنها به رنگ و شکل است. موسیقی و معماری همواره برای نقاشان به عنوان نمونه‌هایی از هنر ناب مثال زده می‌شدند. آنها ملزم به تقلید از اشیاء نبودند و تنها از عناصر ویژه‌ی خود تأثیر می‌پذیرفتند. ولی چنین عقایدی نمی‌توانست به سادگی مورد پذیرش قرار گیرد. چرا که کسی تا آن زمان تابلویی ساخته از رنگ و شکل ندیده بود که چیزی را بازنمایی نکند. اگر تصاویر اشیاء اطراف ما تنها بر اساس ویژگی‌های فرمال مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند. واضح است که فرد در این حالت تصاویر را تحریف کرده یا فرو می‌کاسته است؛ شما نمی‌توانستید از طریق بازی صرف با فرم چنین نقاشی‌هایی بسازید. ...

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

برای مطالعه‌ی مقالات بیشتر پیرامون هنر انتزاعی اینجا را کلیک کنید.