>> شماره 46

سخنی در باب گرافیک محیطی / مهدی سیفی

..به‌جای نوشتن یا ترجمه متنی تخصصی که احیاناً به یکی دو مورد از این بخش‌ها می‌پرداخت برآن شدیم تا متنی آکادمیک و ساده‌ در موردگرافیک محیطی برای ترجمه برگزینیم. در همان جستجوهای اولیه متوجه شدیم که در کشوری همپایه و همسایه مثل ترکیه چه مایه کارهای درخشان پژوهشی و مطالعات موردی در این حوزه به انجام رسیده و در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر شده‌است.