>> شماره 25

ستوان، مرغ ریقو، خروس ریقوتر / پیمان هوشمندزاده

ستوان یک مرغ ریقو و یک خروس ریقوتر برایمان آورد. در گونی را باز کرد و انگار که بخواهد سفره بتکاند؛ عین تاپاله پرتشان کرد بیرون...