2

سبک، شکل روح است / ثمیلا امیرابراهیمی

سبک نه تنها شیوه‌ی اجرای یک اثر هنری است؛ بلکه از آن وسیع‌تر، بیان فردیت، شخصیت و هویت هر انسان است. سبک هر کس به اندازه فردیت او می‌تواند شاخص، یا غیر شاخص باشد. اما در هر حال هر کس سبکی دارد. سبک فرد در نحوه‌ی رفتار و گفتار و تفکر و احساس او و به طور کلی در ظاهر و باطن او منعکس می‌شود. انتخاب شیوه‌ی لباس پوشیدن (در شرایطی که حق و امکان انتخابی وجود داشته باشد)، نحوه‌ی خودآرایی و ظاهر شدن هر فرد، سبک او را نمایش می‌دهد. زبان بدن نیز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تجلیات سبک فردی است.