3

سبکی جدید برای تقدیس تمثیل / مینا پروکتور / علی‌اکبر علیزاد

قدرت عکاسی در القاء نهفته است. می‌توانیم آن را قید و بند محرک (provocative) بنامیم. آنچه که عکس نشان نمی‌دهد هر آن‌چیزی است که ممکن است باشد. تی چیزی همانقدر فرار که گذر زمان می‌تواند برحسب غیاب در یک عکس نمود بخشد – به همین دلیل است که رولان بارت تصویر نقره‌ای را تا این حد با نوستالژی مرتبط می‌داند.