40

سایه‌ی شیء / سارا کِمبِر / پیمان امیدوار

پرسشی كه در میان است خطری است كه تصویرپردازی عكاسانه با كامپیوتر دست‌كاری شده برای مفهوم حقیقت ایجاد می‌كند. چگونه باید در عصری به این پرسش نزدیك شویم كه در آن یكی دو دهه است كه حتی درستی عكس‌های مستقیم و دستکاری نشده نیز مورد حمله قرار داشته است؟ ...