18

سال شمار نقاشی نوگرای ایران / ستاره مینوفر

در این شماره دو کوشش همزمان انجام شد جهت تهیه‌ی دوسال‌شمار. یک سال‌شمار محدوده‌ی زمانی صدساله‌ی اخیر را دربر می‌گیر، دورانی که از انقلاب مشروطه به بعد آغاز می‌شود. سعی بر ین بوده که تا حد امکان به وقایع مهم نقاشی و عکاسی، اوضاع فرهنگی و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران اشاره شود تا امکان برسی هر رویداد نقاشی یا عکاسی در بستر زمانه‌ی خاص آن رویداد فراهم شود...