25

زیمل: قطعات زندگی روزمره / بن هایمور / سلماز ختائیلر

وقتی از اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم می‌نویسیم، به سختی می‌توانیم آثار جورج زیمل را در چارچوب نماهایی از آثار روشنفکرانه که حالا دیگر تثبیت شده‌اند، قرار دهیم. زیمل بیش از همه، به خاطر سهمی که در طرح یک جامعه‌شناسی نوبنیاد دارد، معروف است، و نوشته‌های او نمای بسیار وسیع "فرهنگ گرایانه‌" ای را در بر می‌گیرند، از جمله اثری فلسفی درباره‌ی زیبایی‌شناسی و تأثیرات و پیامدهای فرهنگی "اقتصاد پولی".