>> شماره 28

زیبایی طبیعت زیبایی عکس را تضمین نمی‌کند / روبرت صافاریان

«موضوع زیبا، زیباییِ عکس را تضمین نمی‌کند. (...) در بهترین حالت ممکن است بخشی از زیبایی موضوع به عکس راه یافته باشد، اما از آنجا که بی‌هیچ تردیدی بخش قابل توجهی از اثر دلنشین و خوشایند موضوع نمی‌تواند به عکس راه یابد، عکس هرگز به پای موضوع نمی‌رسد. عکس خوب، خود زیباییِ خود را می‌آفریند.» روبرت صافاریان در این جستار درباره‌ی نسبت میان زیبایی سوژه و زیبایی عکس صحبت می‌کند، نسبتی که به گمان او الزاماً متناظر نیست. او این مسئله را درباره‌ی همه‌ی هنرها صادق می‌داند. به گمان او آنچه یک اثر هنری را زیبا می‌سازد کاری است که هنرمند با موضوع می‌کند، نه خودِ موضوع و این اصل بیش از هر چیز در مورد عکاسی از طبیعت صدق می‌کند. او برای شرح دادن ایده‌ی اصلی خود به مقایسه تفاوت‌های عکسی از طبیعت و تجربه‌ی دیدن یک منظر به طور واقعی می‌پردازد و از این رهگذر نشان می‌دهد عکاسی از طبیعت کار سهلی نیست و زیبایی عکس محصول ذوق و دانش فنی عکاس است.