66

زهد دیده / علیرضا احمدی‌ساعی

هنر با سطح محسوسات عالم سروکار دارد و اگر ارتباطی با «امر کلی» و «معقول» و «ذات» برقرار می‌کند، از راه همین محسوسات است، از راه «امر جزئی» و «انضمامی». اگر حقیقت پنهانی را بازمی‌تاباند از راه اشاره‌ای است ملموس به چیزی از سطح پیدای عالم، چیزی به‌ضرورت عینی و به‌ناگزیر جزئی. در این میان، شکلی از هنر گویی سودای مواجهه‌ی مستقیم با امر کلی و ذات امور یا همان حقیقت را دارد. هنری که (به‌تصور خویش) بازنمایی عالم محسوسات را پس می‌زند تا روح چیزها را بنمایاند، پس اغلب چیز رادیکالی در نیت آن وجود دارد؛ این‌که ذات پدیدارها را، نه با ایماواشاره و استعاره نشان دهد بلکه عین آن را به چنگ آورد؛ گویی این‌همانِ با آن باشد، پس به‌ضرورت، میل به‌وحدت‌رسیدن در آن وجود دارد، نه ارتباطِ باواسطه؛ به‌وحدت‌رسیدن با امر کلی.