>> شماره 41

زن و ماشین / شهریار توکلی

قصۀ آشنایی من با این نقاش و نقاشی كمی عجیب و غریب است. راستش اولین‌بار این تابلو را نه در كتاب‌های تاریخ هنر یا موزه و گالری و مراكز فرهنگی، كه در آپارتمان زوجی دیدم كه پنج شش سال پیش شبی ما را به خانه‌شان دعوت كردند...