50,000 ریال – خرید

50

زن‌ها و کشورها / مازیار اسلامی

مسئله مهاجرت، تا آنجا كه به بازنمايى‌اش در سينماى ايران مربوط است، يكى از سمپتوم‌هاىِ پيوند ناميمون سينما با دولت در اينجاست و بيش از هرجاى ديگر، سينماى ايران در بازنمايى و ترسيم مهاجرت و عوامل آن دينِ خود را به گفتار ايدئولوژيك مسلط پرداخته است.