>> شماره 25

زندگی روزمره و بیان هنری / بن هایمور / ویدا قدسی

اگر بپذیریم که زندگی روزمره تنها یک واقعیت قابل اندازه گیری، شفاف، و ملموس نیست که بتوان اطلاعات را مستقیماً از آن استخراج کرد، آنگاه لازم است این سؤال را مطرح کنیم که آن را چگونه باید ثبت کرد؟ اما این تنها یک پرسش روش شناختی راجع به این که چگونه می‌توان اطلاعات مورد نظر را ازعرصه‌ای مبهم و نافرمان استخراج کرد نیست، بلکه همچنین (و ناگزیر) پرسشی است درباره‌ی چگونگی ارائه و بیان امر روزانه (چگونه آن را بنویسیم، چگونه آن را به تصویر بکشیم و مانند آن).