>> شماره 42

زنان واقعی، زنان اثیری / کیارنگ علایی

عکاسی مستند اجتماعی همیشه سویه‌های جذابی از واقعیت‌های پنهان در اجتماع را نشانه رفته است. در این نوع عکاسی با تنوعی از ترکیب‌ها و ژرفای نگاه عکاسانه مواجهیم که هوشمندی عکاس را در انتخاب لحظه قطعی تبیین می‌کند. این عکس ها پیش از آن که به دنبال نمایش ارتباط ماهوی میان ابژه‌ها باشند بیشتر به دنبال ایجاد یک فضاسازی هستند. ...