>> شماره 56

زنان علیه زنان (2)؛ نگاهی به نحوه‌ی بازنمایی زن در آثار عکاسان زن معاصر ایران / هادی آذری

اکثریت قریب به ­اتّفاق آثار هنری و ادبی به استثناء یکی دو قرن اخیر توسط مردان خلق شده­‌اند، در نتیجه این آثار بازنمایان­‌گر ایده‌‌ها و دیدگاه­‌های مردان نسبت به جهان و زنان است...در واقع تا پیش از آن­که جایگاه زنان به­‌عنوان هنرمند پذیرفته شود، زنان تنها در مقام ابژه بازنمایی شناخته شده و بر اساس باورهای مردانه تصویر و ترسیم می­‌شدند...