53

زنان علیه زنان / هادی آذری

زنان از دیر­باز بخشی از موضوع بازنمایی تصویری بوده‌­اند لیکن تا پیش از چنده دهه اخیر، عرصه بازنمایی از جمله بازنمایی زنان همواره در سیطره بی چون وچرای مردان بوده است. اما با گسترش جنبش زنان و اندیشه فمینیستی این سیطره تا حد زیادی فروریخت و زنان هنرمند توانسته‌­اند با بیان دغدغه‌­ها و تجارب زیسته خود ـ فارغ از اصول و تعاریف هنر مردانه ـ نوعی دیگرگون از زنانگی را به تصویر بکشند. با این حال بازنمایی زنان توسط زنان هنرمند همواره مترداف با خلق آثاری زنانه‌گرا یا فمینسیتی نبوده بلکه این بازنمایی در نبود آگاهی کافی می‌­تواند به­‌شکلی ناخودآگاه بر اساس دیدگاه‌­ها و اسلوبی مردانه صورت گیرد. همان­گونه که در طلیعه و میانه قرن بیستم نقاشانی چون فریدا کالو و مری کَست تصویری از زن ارائه می‌دادند که با تصویر ساخته و پرداخته همتایان مردشان تفاوت و مرزبندی چندانی نداشت.