>> شماره 15

زمین‌نگاری جدید / جاناتان گرین / شهریار توکلی

در سالهای 70 میلادی، "عکاسی صریح" با روی برگرداندن از مستندنگاریِ بیخانمان‌ها، عجائب‌الخلقه‌ها و هیپی‌ها، به سوی اصلی‌ترین منبع اسطوره و نماد آمریکائی حرکت کرد؛ یعنی: "سرزمین آمریکا". نقطه‌نظر دهۀ هفتاد به "چشم‌انداز"، خوش‌بینی کمتری نسبت به آن سنتی داشت که با نگاهی به بی‌کرانگی و بکارت "سرزمین"، عکاسی آمریکا را بیش از یک قرن به حرکت و تکاپو درآورده بود.