28

زمینه / پال مَتیک جونیور / مجید اخگر

ژرفای دگرگونی پدیدآمده در نحوه دریافت و برخورد با آثار هنری در سرآغاز سده نوزدهم را از نقدی كه آنتوان كرنیروستوم كاترمر دو كوینسی در سال 1815 انجام داد می‌توان دریافت. او در ملاحظاتی اخلاقی پیرامون سرنوشت آثار هنری می‌گوید كه اثر هنری‌ای كه در موزه جای گرفته "از كاركرد اصلی خود منفك شده، خاستگاه خود را از دست داده، و نسبت به شرایطی كه بدان معنا می‌بخشیدند بیگانه گشته است" (كریزوستوم دوكوینسی، 1989، 55).