>> شماره 43

زمان که بر ما می‌گذرد و ما که در زمان می‌گذریم / شمیم مستقیمی

روزگاری که خیلی هم دور نیست، مستند برای من و خیلی‌های دیگر تجسم کسالت و بی‌ذوقی بود. چیزی مثل مقاله‌هایی که استادان دانشگاه برای اینکه دچار رکود علمی نشوند و حقوقشان کم نشود خود را مجبور به نوشتنش می‌کنند. سینمای مستند جدای از این، امکانی هم برای دیده‌شدن و عرضه نداشت. بنابراین تعجبی نیست اگر نام مستند غالباً دافعه ایجاد می‌کند و کسی حوصله دیدنش را ندارد. ...