>> شماره 63

زمان‌مندی متکثر اثر هنری / الکساندر ناگل و کریستوفر وود / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

...دوبوار دریافت که این ساختمان‌ها پیشینه ساخت و مرمت‌های متعاقب خود را پنهان می‌کنند. شهر ممنوعه صرفاً شرایط انسانی حیات خود را در زمان استعلا می‌بخشد. در سنت اروپایی ساختمان و ساختن که دوبوار به‌طور ضمنی این کاخ چینی را با آن مقایسه می‌کند تاریخیت امر مصنوع همزمان هم منبعی است برای حجیت و مرجعیت آن و هم مبنایی است برای افسون‌زدایی نهایی از آن مرجعیت. در غرب امروزی، یک ساختمان یا نقاشی بسیار قدیمی به‌سبب از سر گذراندن اثرات مخرب گذر زمان و با گواهی‌دادن به این مسئله با وجود خویش، گرامی داشته می‌شود، گذری که گاهی می‌توان آن را دقیقاً تا حد سال اندازه‌گیری کرد، اما ساختمان اروپایی به‌موجب ساکن‌شدن در تاریخ، محصولِ صرف زمان خود نیز هست [یعنی از یک منظر چیزی بیش از مصنوعی محدود به یک تاریخ خاص نیست]. ...