>> شماره 63

زمان‌مندی تصاویر بی‌زمان / محمدرضا یگانه‌دوست

هر یک از ما به‌نوعی دهان‌کجیِ عقربه‌های ساعت را تجربه کرده‌ایم. بودونبود ما برای ساعت اهمیتی ندارد؛ عقربه‌ها به حرکت‌شان ادامه می‌دهند. این زمان که براساس حرکت زمین و اجرام آسمانی محاسبه می‌شود سرد و بی‌تفاوت ما را به‌سوی مرگ پیش می‌راند، اما درک ما از گذر زمان تقریباً هیچ‌گاه با این زمان بیرونی مطابقت ندارد. تجربه‌ی شهودی و زیسته‌ی ما از زمان مقوله‌ای متغیر، بی‌نظم، نامتداوم و پراکنده است. این تجربه‌ی درونی و شخصی از زمان به‌واسطه‌ی ماهیت ذهنی‌اش گنگ و مبهم است، چیزی شبیه تجربه‌ی بیماری، شادی، درد، ملال یا نظیر این‌ها. ...