>> شماره 60

زمان اکنون و اشباح آن / نقدی بر نمایشگاه کارنامه در موزه هنرهای معاصر تهران

نقدی بر نمایشگاه کارنامه در موزه هنرهای معاصر تهران