فرد ویلسن، استخراج موزه، وسایل نقلیه ۱۹۱۰–۱۷۷۰
50,000 ریال – خرید

60

زمان اکنون و اشباح آن / نقدی بر نمایشگاه کارنامه در موزه هنرهای معاصر تهران

نقدی بر نمایشگاه کارنامه در موزه هنرهای معاصر تهران