6

زمانمندی امر نو / اندرو بنیامین / علی اکبر علیزاد

مُد سرمنشاء ابدی امر نوست. معهذا آیا دقیقاً در خود مُد انگاره‌هایی از رستگاری وجود ندارد؟ (والتر بنیامین)