75

زبان و تصویر (2)

چنان که در شماره‌ی گذشته گفتیم، بحث زبان و تصویر را پی می‌گیریم. کار را با سه مقاله‌ی مهم دیگر از ویلیام جی. تی. میچل آغاز می‌کنیم که به سه سویه‌ یا نمود مسئله‌ی کلی زبان و تصویر می‌پردازند (تصاویر خود ارجاع یا تصاویری که درباره‌ی تصویرند؛ نسبت نقاشی انتزاعی، به عنوان، به تعبیری، «تصویری‌ترین» یا غیر زبانی‌اترین نوع نقاشی با زبان؛ فوتواسی یا جستار عکاسانه) و با مقالات و نوشته‌‌‌‌‌‌های کوتاه‌تری ادامه می‌دهیم که در این گستره‌ی کلی بر مسائل ریزتر ومشخص‌تری از قبیل مسئله‌ی عنوان یا شرح تصویر در عکاسی، و رابطه‌ی تصویر و متن درکار برخی هنرمندان و عکاسان خارجی و ایرانی، متمرکز می‌شوند. چنان که در مقدمه‌ی شماره‌ی گذشته اشاره شد، این بحث، در مقام پروبلماتیکی محوری در حوزه‌ی تصویر و تصویرپژوهی، یا حتی نوعی چارچوب نگریستن به مسائل این حوزه، مفتوح است، و در شماره‌های آینده آن را پی‌خواهیم گرفت.