37

زبانواره‌ی هویت / تاد گیتلین / نیما ملک‌محمدی، احسان نوروزی

هر چه یک اصطلاح در فضای عمومی پرسروصداتر جار زده شود، در تحلیل و بررسی بحث‌برانگیزتر می‌شود. توسل خودکارانه به یک شعار، پنداری این شعار درحکم یک ارزش یا مبحث باشد، عمدتاً نشانگر نیاز به فرونشاندن دشواری یا ابهام نهفته در پس این اصطلاح است. زبانواره یا لحن همانا تصلب هاله اطراف یک مفهوم است...